Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Vybudovanie čističky odpadových vôd

Stavebné práce na čistiacej stanici odpadových vôd (ČOV) Hrušovany sa zahájili v auguste 2001. V rámci týchto prác bolo preložené oplotenie ČOV, odstránený humus z plochy prístupovej cesty a plochy pod ČOV a zároveň bolo vybudované podložie prístupovej cesty zo štrku. Zároveň bolo zabezpečené vypílenie prieseku krovín na nábrežiach rieky pre elektrickú prípojku vysokého napätia (VN). Západoslovenská energetická spoločnosť prípojku vybudovala tak, že vytýčila elektrickú prípojku VN,  zhotovila trafostanicu, osadila stožiare a pripojila ju na jestvujúce  vzdušného vedenia VN za riekou Nitrou. V mesiaci september sa na  ČOV vytýčil výpustný objekt ČOV, práce pokračovali výkopom ryhy a uložením kanalizačného potrubia a osadením revíznych šachiet.

Stavebné práce pokračovali v roku 2002, kedy sa v mesiaci apríl zahájili zemné práce na výkope stavebnej jamy pre ČOV. Po ich zrealizovaní bola vykonaná betonáž podkladného betónu, na ktorú nadviazali armovacie práce na základovej doske ukončené samotným zabetónovaním základovej dosky.

Čistiaca stanica odpadových vôd bola ukončená v októbri 2002, kedy boli skončené všetky montážne práce a osadené všetky potrebné technológie čistenia. V rámci ukončovacích prác bola zrealizovaná vetva hlavného rádu kanalizácie z ČOV smerom na Preseľany, na ktorú sa napojila Základná škola Preseľany.

Uvedený rozsah diela bol v rámci I. etapy aj odovzdaný a sprevádzkovaný v máji 2003, kde ČOV bola daná do skúšobnej prevádzky

Na podporu výstavby a technickej vybavenosti bola poskytnutá dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Táto dotácia bola viazaná na vybudovanie rozvodu kanalizácie.

Identifikácia projektu

Vybudovanie čističky odpadových vôd
Miesto realizácie projektu: Obec Hrušovany, Obec Preseľany
Financovanie projektu: Ministerstvo výstavby a RR SR, Združenie Zdravý mikroregión
Celková hodnota projektu: 8 648 000,00 Sk
Hodnota dotácie: 1 750 000,00 Sk
Hodnota vlastných zdrojov: 6 898 000,00 Sk


 


Úvodná stránka