Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Starosta obce

Starostom obce Hrušovany je

Ing. Jozef Benca
Bydlisko: Hrušovany č. 356
Telefón: 038/5314 078
Mobil: 0911/153 878
Fax: 038/5314 076
E-mail: starosta@hrusovany.sk                                

Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Je volený na štyri roky a jeho funkčné obdobie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Okrem iného zastáva starosta funkciu štatutárneho orgánu v majetkovoprávnych vzťahoch obce, v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce a zároveň je tiež i správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch. Popri týchto funkciách tiež zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám a zároveň rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta má výlučné právo podpisovať uznesenia obecného zastupiteľstva a v prípade ak sa domnieva, že uznesenie obecného zastupiteľstva odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné môže pozastaviť jeho výkon. Starosta okrem hore uvedených povinností rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. V prípade nutnosti môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu.


 


Úvodná stránka