Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Správcovia farnosti sv. Alžbety

Meno a priezvisko Rok nástupu Rok odchodu Doba služby
Mgr. Milan Krajčo 2015 - trvá
Mgr. Ľubomír Varga 1995 2015 20
Bohumil Mikula 1990 1995 5
Ján Formánek 1979 1990 11
Anton Štítny 1956 1979 23
Jozef Jánoš 1952 1956 4
prof. Jarolím Sedlák 1946 1952 6
Jozef Trebatický 1923 1946 23
Dr. Jozef Janda 1908 1923 15
Karol Rudolf Peruzely 1907 1908 1
Michal Rossíval 1904 1907 3
Rudolphus Poeck 1880 1904 20
Mathias Oszithy 1840 1880 40
Matej Bazalica 1817 1840 23
Ján Buček 1812 1817 5
Jozef Maffey 1772 1812 40
Jozef Červený 1763 1772 9
Dávid Hain 1755 1763 8
Jozef Bánovič 1752 1755 3
Pavol Svätenický 1749 1752 3
Ján Kmeť 1717 1749 32
Ján Chitázi 1714 1717 3
Gabriel Loksay 1705 1714 9
Juraj Sász 1703 1705 2
Adam Gál 1700 1703 3
Jozef Michalovič 1696 1700 4
Juraj Rukaj 1692 1696 4
Ján Hvezta 1670 1692 22
Michal Jasloci 1657 1670 13
Lukáš Deiti 1630 1657 27

Matej Bazalica

Medzi najznámejších správcov farnosti patrí Matej Bazalica. Dňa 7. novembra 1817 prichádza 38-ročný Matej Bazalica na faru do Preselian. Stáva sa vychýreným ovocinárom nielen v Preselianskej farnosti, ale i na Slovensku, ba i v celom Uhorsku a jeho meno, ako meno z najlepších pomológov letí po celej Európe. Najúspešnejšie roky jeho pomologickej činnosti sa viažu práve na našu farnosť, k jeho 23 ročnej činnosti na nej. Zriadil si 2 vzorkové ovocné záhrady a škôlku. V nich mal vyše 300 druhov akostných domácich a zahraničných ovocných stromčekov, z ktorých dodával mnohé aj do vzdialených končín vtedajšej monarchie. Vypestoval okrem iného i osobitný druh kvalitnej slivky, vo veľkosti slepačieho vajca, ktorú rakúsky pomológ na jeho počesť pomenoval Bazalicovou slivkou. Popis jeho postupu pri pestovaní ovocia, popis ovocných záhrad, vyšiel tlačou v r.1836 a znova v r.1840. Ako 61 ročný zomiera 27.septembra v Budíne.

Jozef Janda

V roku 1910, správca fary Dr. Jozef Janda z nedostatku priestorov v kostole sv. Martina v Hrušovanoch dal postaviť prístavbu k tomuto kostolu. Prístavba rozmerov 11 x 4 m zo severnej strany slúžila ako sakristia. V roku 1923 cirkevná vrchnosť Trnavská zriadila "Preseranský" dekanát, do ktorého patrili vtedajšie fary: Preseľany, Ludanice, Šuránka, Urmince, Čermany, Výčapy-Opatovce a Egerszeg.

Ernest Trebatický

V roku 1923 prichádza na faru dekan Ernest Trebatický. Keďže kostol sv. Martina mal iba jeden zvon, ostatné zvony boli strhnuté na vojenské účely, objednal d. p. dekan pre tento chrám v januári 1924 u zvonolejárskej firmy R. Manoušek v Brne 3 zvony.

Veľký zvon bronzový mal priemer 712 mm, hmotnosť 202 kg, zvonil v tóne cis. Bol na ňom vyobrazený Pán Ježiš a nápis: "Ježišu, Synu Boží, smiluj sa nad nami! Z milodarov hrušovánskych a somorlovásovských r. k. občanov, 1924".

Stredný zvon bronzový mal priemer 594 mm, hmotnosť 111 kg, zvonil v tóne E. Bola na ňom vyobrazená Panna Mária a nápis: "O Mária, patrónka krajiny Slovenskej, oroduj za nás. Z milodarov hrušovánskych a somorlovásovských r. k. občanov, 1924".

Malý zvon bronzový mal priemer 456 mm, hmotnosť 54 kg a zvonil v tóne A. Bol na ňom nápis: "Sv. Jozefe patrone umierajúcich, oroduj za nás! Hrušovany, 1924".

Starý zvon z roku 1850 bol zložený z veže kostola a bol osadený do novej zvonice v strede dediny. Pri tejto príležitosti bola zhotovená dlážka vo veži.

V roku 1930 boli podľa plánu staviteľa Eugena Skapecsa v náklade 25 tis. Kč postavené sakristie kostola sv. Martina a osadili sa 3 železné okná. Dňa 18. apríla 1933 šiel d.p. Trebatický do Hrušovian so sv. sviatosťami zaopatriť chorého farníka. Kone, ktoré ťahali koč sa splašili a d. p. farár vyskočil s koča, pri čom sa zranil na hlave. Praskla mu lebečná kosť. Následkom zranenia ochorel na epilepsiu. V chorobe viedol farnosť do roku 1946.

Jarolím Sedlák

Dňa 26. septembra 1946 nastupuje do farnosti ako správca fary profesor slovenčiny, ktorý pôsobil na biskupskom gymnáziu v Trnave d. p. Jarolím Sedlák. Pôsobil u nás do r. 1952. V roku 1949 sa dostáva do pracovného tábora v Novákoch. Toto odlúčenie od veriacich trvalo 3 mesiace. Nasledovali krivé a falošné obvinenia, na základe ktorých sa dostáva v rokoch 1956 - 1957 do väzenia. Vo väzení je aj v rokoch 1958 - 1965. Vyčerpaný s týmto neprávnym väzením po dlhoročnej chorobe (cukrovke), dňa 14.júla 1981 zomiera. Je pochovaný dňa 18. júla 1981 v Trnave.

Jozef Jánoš

V roku 1952 nastúpil do našej farnosti d. p. Jozef Jánoš. V roku 1953 opravil farský kostol v hodnote 800 tis. Kčs. Práce trvali dva roky. V dňoch 10. a 11. apríla 1955 bola posviacka kostola a nového oltára, ktorý stál 100 tis. Kčs. V oltári sú uložené sväté relikvie mučeníkov. V roku 1956 dňa 12. mája, d. p. Jozef Jánoš zomiera. Je pochovaný na cintoríne v Preseľanoch.

Anton Štítny

Dňa 22. júna 1956 nastúpil na miesto správcu farnosti d.p. Anton Štítny. Narodil sa 24. septembra 1921 v Rovensku. Jeho pastoračná cesta začala 20. júna 1948 v Nových Zámkoch, kde pôsobil ako kaplán. Taktiež na ďalších pôsobiskách a to v r. 1953 v Bratislave a v r. 1955 v Topoľčanoch pôsobil ako kaplán. Už v roku 1956 začal pôsobiť v našej farnosti. Počas jeho dlhého pôsobenia (23 rokov), dal v r. 1957 do kostola sv. Martina v Hrušovanoch postaviť nový organ. Postavil ho majster Tatinger z Nových Zámkov. V októbri 1961 dal d. p. farár opraviť vonkajšiu omietku chrámu sv. Martina. V roku 1979 dňa 1. marca odchádza d. p. farár do okolia svojho rodiska, na faru v Štefanove. Pôsobí na nej až do roku 2000, kedy odchádza vo veku 79 rokov do dôchodku do svojho rodiska v Rovensku. Zomrel dňa 20.októbra 2000 a posledná rozlúčka s veľadôstojným pánom dekanom bola dňa 23. októbra 2000 v Rovensku.

Ján Formánek

Dňa 1. júla 1979 začal pôsobiť v našej farnosti v. d. p. dekan Ján Formánek. Narodil sa 3.11.1936 v Starej Turej. Dňa 7. mája 1959 sa jeho pastoračná cesta začala nástupom na faru v Hurbanove. V ďalšom období pôsobil v roku 1960 ako kaplán v Šaly, v roku 1964 v Bratislave ako kaplán v kostole sv. Martina a v roku 1966 ako kaplán na fare Bratislava Nové Mesto. Správcom fary sa stal v roku 1969 v Trávnici a v roku 1977 v Dojči. V. d. p. dekan si pôsobením v našej farnosti získal mládež, hlavne chlapcov, ktorí sa jeho pričinením a výchovou hlásili na Bohosloveckú fakultu a začali študovať. Boli to d. p. Varga Stanislav z Hrušovian, ktorý mal dňa 25.júna 1989 vo farskom kostole primície. Ďalej to bol d. p. Hudec z Preselian, ktorý slávil svoje vysvätenie za kňaza slávnostnou primičnou svätou omšou dňa 1. marca 1991 vo farskom kostole sv. Alžbety v Preseľanoch. V r. 1982 dal d. p. dekan urobiť do kostola sv. Martina elektrické kúrenie akumulačnými kachľami. Z ďalších prác to bola maľovka kostola v r. 1984 a na streche bola vymenená krytina. Taktiež dal obložiť murovanú vežu kostola drevenou konštrukciou, ktorá bola pokrytá krytinou. V r. 1986 dal d. p. dekan zbúrať starý sklad na cintoríne v Hrušovanoch a v tom istom roku bola realizovaná výstavba nových priestorov na tomto cintoríne. Dňa 1. októbra 1990 odišiel v. d. p. dekan Ján Formánek za správcu farnosti dekanátu sv. Alžbety v Bratislave, kde sa aktívne zúčastňuje na zviditeľnení cirkvi v celoslovenskom meradle, o čom svedčia jeho vystúpenia v televízii tlači a v rozhlase.

Bohumil Mikula

Dňa 1. októbra nastupuje ako správca fary d. p. Mikula Bohumil, ktorý k nám prišiel z farnosti Čermany. Narodil sa dňa 5. januára 1950 v Radošovciach. Pastoračnú cestu začal 9. júna 1973 ako kaplán v Pezinku. V roku 1975 pôsobil v Jure pri Bratislave a v roku 1976 sa jeho pôsobiskom stala Bratislava Nové Mesto a v tom istom roku nastúpil ako kaplán do Skalice. V roku 1979 nastúpil na faru v Dojči ako jej správca. V r. 1983 dostáva do správy faru v Čermanoch, odkiaľ v r. 1990 nastupuje k nám. Počas jeho pôsobenia, zorganizoval opravu veže farského kostola, obnovil elektrické zvony v Hrušovanoch, ktoré sa teraz ovládajú diaľkovo. Taktiež na jeho podnet v spolupráci s obecnými úradmi Hrušovany a Koniarovce boli zabezpečené finančné prostriedky na obnovu vonkajšej omietky kostola sv. Martina. Za jeho pôsobenia vznikol spevácky zbor pod vedením Zuzany Stolárovej, ktorý účinkuje pri slávnostiach, svätých omšiach. D. p. farár bol dňa 1.7.1995 preložený na faru do Kútov.

Ľubomír Varga

Dňa 6. júla 1995 prichádza na faru do Preselian v. d. p. Ľubomír Varga. Narodil sa 17.2.1966. V roku 1998 v spolupráci s obcou dáva dôstojný pán farár obnoviť elektroinštaláciu kostola firme Aklima, ktorá zhotovila prípojku, rozvody elektro, novú ovládaciu skriňu, svietidlá, reflektory, číselník piesní, zásuvky a vypínače. V roku 1999 boli na kostole prevedené opravy veže, opravené bolo uchytenie rohových líšt plechovej strechy. Ďalej bola zavedená do kostola voda, bol zakúpený ohrievač na jej ohrev a osadilo sa umývadlo. V roku 2000 v spolupráci z obecným úradom vyrobilo stolárstvo Kondrla nové vchodové dvere, ktoré sa osadili pod vežou kostola. Dvere sú zhotovené z dubového dreva a sú vyrobené aj so zárubňou v hornej časti do oblúka. V roku 2003 boli vyrobené drevené okná a v roku 2004 boli všetky okná na kostole vymenené. Za pôsobenia v. d. p. Vargu vydal farský úrad v Preseľanoch tiež i pohľadnicu kostola sv. Martina. Zisk z predaja spolu z pohľadnicami kostola sv. Alžbety v Preseľanoch a plánovaného kostola SPM v Koniarovciach slúžil na výstavbu kostola v Koniarovciach.


 


Úvodná stránka