Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

SAMOSPRÁVA

Obec Hrušovany je v zmysle zákona 369/1990 Z. z o obecnom zriadení samostatným územným a zároveň samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby s trvalým pobytom na jej území. Obec je zároveň tiež právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jej základnou úlohou je pri výkone samosprávy dbať o starostlivosť a  všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Ako samosprávny celok obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so svojou správou a správou svojho majetku.

Samosprávu obce vykonávajú jej obyvatelia prostredníctvom jednotlivých orgánov obce, alebo priamo prostredníctvom referenda a zhromaždenia obyvateľov obce.

Výkon samosprávy obce

Obec sa pri výkone samosprávy zaoberá najmä úkonmi súvisiacimi s riadnym hospodárením so svojím hnuteľným a nehnuteľným majetkom ale i s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania. Popri tom zostavuje a schvaľuje svoj rozpočet a záverečný účet, rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu, usmerňuje ekonomickú činnosť na svojom území, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanoviská a stanoviská alebo vyjadrenia k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce a zároveň tiež vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti na svojom území. Obec je zároveň povinná utvárať účinný systém kontroly a vytvárať vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon. Popri tom tiež zabezpečuje výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností, ktoré sa na jej území nachádzajú.

Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb

Okrem uvedeného obec taktiež zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty na svojom území, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu. V súlade s hore uvedenými funkciami zároveň utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce svojich obyvateľov, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport. Obec taktiež plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie, určuje pravidlá času predaja v obchodoch, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská. V súvislosti so starostlivosťou o svojich občanov plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu, vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách a vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.

Zabezpečovanie rozvoja obce

V súvislosti so zabezpečovaním svojho rozvoja obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci a popri tom vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb svojich obyvateľov a svojho rozvoja. Obec taktiež zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia. V súvislosti so zabezpečovaním otázok života a rozvoja obce organizuje miestne referendum.

Zabezpečovanie verejného poriadku

Významnou časťou povinností obce je zabezpečovanie verejného poriadku na svojom území v súvislosti s ktorým môže nariadením ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste. Popri zabezpečovaní verejného poriadku zároveň zabezpečuje tiež i ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt.

Jednotlivé povinnosti obce bližšie upravuje Zákon č. 369/1990 Z. z o obecnom zriadení.


 


Úvodná stránka