Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Obec Hrušovany určuje ako zodpovednú osobu na preverovanie podnetov v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavného kontrolóra obce Mgr. Milana Petrikoviča.

Definícia závažnej protispoločenskej činnosti

Závažnou protispoločenskou činnosťou je niektoré z nasledujúcich protiprávnych konaní:

 1. niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až § 263 Trestného zákona,
 2. trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona,
 3. niektorý z trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenie úlohy verejným činiteľom,
 4. niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, volebná korupcia),
 5. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, alebo
 6. správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50000 eur.

Spôsob podávania a prijímanie podnetov o protispoločenskej činnosti

 1. Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu, poštou alebo elektronickou poštou.
 2. Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe alebo na sekretariáte starostu obce Hrušovany v zapečatenej obálke a to tak, že v adrese listu bude uvedené a zreteľne napísané "Neotvárať - zákon č. 307/2014 Z. z.", ktorá je povinná doručený podnet bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.
 3. Podnet podaný poštou sa podáva v zapečatenej obálke na adresu: Obec Hrušovany, Hrušovany 346, 956 13 Hrušovany a to tak, že v adrese listu bude uvedené a zreteľne napísané : "Neotvárať- zákon č.307/2014 Z. z"
 4. Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby, a to v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 alebo kontaktovaním na telefónne čísio +421905 311 219.
 5. O podaní podnetu týmto spôsobom sa spíše Záznam, ktorý musí obsahovať:
  1. dátum spísania Záznamu o ústnom podaní podnetu,
  2. meno, priezvisko a adresu pobytu osoby, ktorá podala podnet, na žiadosť oznamovateľa je možné tieto informácie neuvádzať a v takomto prípade sa podnet vedie ako anonymný podnet.
  3. predmet podnetu,
  4. podpis zodpovednej osoby a oznamovateľa, pokiaľ podnet nie je vedený ako anonymný.
  5. Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej
   osoby: petrikovicv@zoznam.sk. Podnety prijaté prostredníctvom pošty alebo elektronickou poštou, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.
  6. IT oddelenie spoločnosti zabezpečuje, aby emailová adresa: petrikovicv@zoznam.sk bola oznamovateľom dostupná 24 hodín denne.

Bližšie informácie je možné nájsť v smernici, ktorá sa nachádza nižšie.


 


Úvodná stránka