Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Jednoduché pozemkové úpravy

Obec Hrušovany za účelom podpory rozvoja výstavby na svojom území požiadala Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor o začatie Jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ), ktoré slúžia na majetkovoprávne usporiadanie pozemkového vlastníctva. Takéto úpravy umožnia za pomerne krátky čas (1 - 2 roky) usporiadať vlastníctvo na takom území, kde to nie je možné typickým spôsobom, napríklad geometrickými plánmi, kúpnymi, zámennými alebo darovacími zmluvami. JPÚ tak umožnia nanovo vlastnícky usporiadať územie medzi časťou Domovina a samotnou obcou. Po ukončení celého procesu v tejto lokalite vzniknú nové pozemky určené pre výstavbu.

Dôvody pozemkových úprav

 • Rozdrobenosť pozemkového vlastníctva v SR nadobudla také rozmery, že sťažuje, prípadne dokonca v jednotlivých prípadoch vylučuje ich racionálnu evidenciu, prijímanie vlastníckych rozhodnutí i rozhodovanie orgánov verejnej správy, vznik zmluvných právnych pomerov medzi vlastníkmi a užívateľmi, ako aj vytváranie racionálnych hospodárskych celkov.
 • Usporiadanie pozemkového vlastníctva pomocou pozemkových úprav umožňuje výkon vlastníckych a užívacích práv - a tým zvyšuje pestrosť krajiny, zlepšuje jej ekologické, retenčné a protierózne funkcie.
 • Adresné vlastníctvo umožňuje aktívny prístup vlastníkov ku krajine, prirodzene ich motivuje starať sa o svoje pozemky najlepšie, ako sa dá.
 • Akákoľvek investičná činnosť alebo pozitívne ochranné zásahy do krajiny sú podmienené súhlasom vlastníka pozemku, ktorý je pri takto rozdrobenom vlastníctve problém získať.

Výhody pozemkových úprav

 • Scelenie a sprístupnenie pozemkov a ich vytýčenie v teréne. Rozdelenie spoluvlastníctva. Úprava tvaru pozemkov tak, aby ich bolo možné samostatne užívať.
 • Sprehľadnenie pozemkového vlastníctva pre výber daní z nehnuteľností a investičné zámery.
 • Zmapovanie skutočného stavu v teréne, spresnenie výmer parciel. Doterajšie analógové katastrálne mapy sú nahradené novou vektorovou katastrálnou mapou, ktorá je predpokladom nespochybniteľného a presného vytýčenia nových pozemkov kedykoľvek v budúcnosti.
 • Po vzájomnom súhlase možnosť odpredať malé podiely poľnohospodárskej pôdy do 400 m2 obci Hrušovany.
 • Zvýšenie trhovej ceny pozemkov, zatraktívnenie územia pre oblasť vidieckeho turizmu, cykloturizmu atď.
 • V projekte pozemkových úprav schválené Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia nahrádzajú rozhodnutie o využití územia.
 • Pozemkové úpravy sa vykonávajú podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov. Vlastníci pozemkov na presadzovanie svojich záujmov vytvárajú tzv. Združenie účastníkov pozemkových úprav. Pri prejednávaní projektu je každý známy vlastník predvolávaný na rokovanie. Neznámych vlastníkov a vlastníkov s neznámym pobytom zastupuje v konaní Slovenský pozemkový fond.

Stretnutie za účelom informovania vlastníkov a užívateľov pozemkov v predpokladanom
obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Hrušovany, lokalita Pri Hradskej sa uskutoční dňa 10.11.2016 o 16:00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hrušovanoch.

Pre ďalšie informácie o priebehu prípravného konania k projektu pozemkových úprav v kat. území Hrušovany, lokalita Pri Hradskej môžete navštíviť internetovú stránku www.minv.sk.


 

Realizácia JPU

Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov

 
Rozdelenie pozemkov v rámci projektu JPÚ

 
Funkčné členenie územia projektu JPÚ

 
Bilancia plôch v rámci projektu JPÚ

 
Zoznam objektov vo vrstvách

 
Rozhodnutie o ustanovení znalca

 
Registrácia združenia účastníkov pozemkových úprav

 
Rozhodnutie o zmene obvodu projektu pozemkových úprav

 
Zápisnica z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav

 
Stanovy združenia účastníkov pozemkových úprav

 
Uznesenie z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav

 
Zápisnica z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav

 
Prezenčná listina z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav

 
Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav

 
Návrh stanov združenia účastníkov pozemkových úprav
 Navrh_stanov.pdf (139.3 kB) Navrh_stanov.pdf (139.3 kB)

 
Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav
 Rozhodnutie.pdf (191 kB) Rozhodnutie.pdf (191 kB)

 
Príloha rozhodnutia o povolení jednoduchých pozemkových úprav

 
Správa o posúdení dôvodov na konanie jednoduchých pozemkových úprav

 
Záznam z vyhodnotenia prieskumu záujmu účastníkov jednoduchých pozemkových

 

Dokumenty z prieskumu záujmu o realizáciu JPU

Záznam z prezentácie jednoduchých pozemkových úprav Hrušovany, zo dňa 10.11.2016

 
Lokalizácia areálu jednoduchých pozemkových úprav Hrušovany

 
Prieskum záujmu vlastníkov pozemkov o vykonanie pozemkových úprav
 Prieskum.pdf (804.4 kB) Prieskum.pdf (804.4 kB)

 
Anketový lístok na vyplnenie (editovateľné)

 
Anketový lístok na vyplnenie (needitovateľné)

 
Informačný leták

 
Začatie jednoduchých pozemkových úprav v obci Hrušovany

 


Úvodná stránka