Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Jednoduché pozemkové úpravy

Obec Hrušovany za účelom podpory rozvoja výstavby na svojom území požiadala Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor o začatie Jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ), ktoré slúžia na majetkovoprávne usporiadanie pozemkového vlastníctva. Takéto úpravy umožnia za pomerne krátky čas (1 - 2 roky) usporiadať vlastníctvo na takom území, kde to nie je možné typickým spôsobom, napríklad geometrickými plánmi, kúpnymi, zámennými alebo darovacími zmluvami. JPÚ tak umožnia nanovo vlastnícky usporiadať územie medzi časťou Domovina a samotnou obcou. Po ukončení celého procesu v tejto lokalite vzniknú nové pozemky určené pre výstavbu.

Dôvody pozemkových úprav

 • Rozdrobenosť pozemkového vlastníctva v SR nadobudla také rozmery, že sťažuje, prípadne dokonca v jednotlivých prípadoch vylučuje ich racionálnu evidenciu, prijímanie vlastníckych rozhodnutí i rozhodovanie orgánov verejnej správy, vznik zmluvných právnych pomerov medzi vlastníkmi a užívateľmi, ako aj vytváranie racionálnych hospodárskych celkov.
 • Usporiadanie pozemkového vlastníctva pomocou pozemkových úprav umožňuje výkon vlastníckych a užívacích práv - a tým zvyšuje pestrosť krajiny, zlepšuje jej ekologické, retenčné a protierózne funkcie.
 • Adresné vlastníctvo umožňuje aktívny prístup vlastníkov ku krajine, prirodzene ich motivuje starať sa o svoje pozemky najlepšie, ako sa dá.
 • Akákoľvek investičná činnosť alebo pozitívne ochranné zásahy do krajiny sú podmienené súhlasom vlastníka pozemku, ktorý je pri takto rozdrobenom vlastníctve problém získať.

Výhody pozemkových úprav

 • Scelenie a sprístupnenie pozemkov a ich vytýčenie v teréne. Rozdelenie spoluvlastníctva. Úprava tvaru pozemkov tak, aby ich bolo možné samostatne užívať.
 • Sprehľadnenie pozemkového vlastníctva pre výber daní z nehnuteľností a investičné zámery.
 • Zmapovanie skutočného stavu v teréne, spresnenie výmer parciel. Doterajšie analógové katastrálne mapy sú nahradené novou vektorovou katastrálnou mapou, ktorá je predpokladom nespochybniteľného a presného vytýčenia nových pozemkov kedykoľvek v budúcnosti.
 • Po vzájomnom súhlase možnosť odpredať malé podiely poľnohospodárskej pôdy do 400 m2 obci Hrušovany.
 • Zvýšenie trhovej ceny pozemkov, zatraktívnenie územia pre oblasť vidieckeho turizmu, cykloturizmu atď.
 • V projekte pozemkových úprav schválené Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia nahrádzajú rozhodnutie o využití územia.
 • Pozemkové úpravy sa vykonávajú podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov. Vlastníci pozemkov na presadzovanie svojich záujmov vytvárajú tzv. Združenie účastníkov pozemkových úprav. Pri prejednávaní projektu je každý známy vlastník predvolávaný na rokovanie. Neznámych vlastníkov a vlastníkov s neznámym pobytom zastupuje v konaní Slovenský pozemkový fond.

Stretnutie za účelom informovania vlastníkov a užívateľov pozemkov v predpokladanom
obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Hrušovany, lokalita Pri Hradskej sa uskutoční dňa 10.11.2016 o 16:00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Hrušovanoch.

Pre ďalšie informácie o priebehu prípravného konania k projektu pozemkových úprav v kat. území Hrušovany, lokalita Pri Hradskej môžete navštíviť internetovú stránku www.minv.sk.


 

Realizácia JPU

2019_06_06_JPU.pdf(940.4 kB)Verejná vyhláška
2018_11_23_Verejna_vyhlaska.pdf(985 kB)Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov
2018_03_24_Rozdelenie_pozemkov.pdf(212.4 kB)Rozdelenie pozemkov v rámci projektu JPÚ
2018_03_24_Rozdelenie_ciest_v_ramci projektu JPÚ.pdf(171.5 kB)Funkčné členenie územia projektu JPÚ
2018_03_24_Bilancia_ploch.pdf(63.6 kB)Bilancia plôch v rámci projektu JPÚ
2018_03_24_Zoznam_objektov_vo_vrstvach.pdf(55 kB)Zoznam objektov vo vrstvách
2017_04_12_Rozhodnutie_o_ustanoveni_znalca.pdf(572.3 kB)Rozhodnutie o ustanovení znalca
2017_03_09_Rozhodnutie_o_zmene_obvodu_JPU.pdf(2.3 MB)Rozhodnutie o zmene obvodu projektu pozemkových úprav
2017_02_22_Stanovy.pdf(1.8 MB)Stanovy združenia účastníkov pozemkových úprav
Navrh_stanov.pdf(139.3 kB)Návrh stanov združenia účastníkov pozemkových úprav
Rozhodnutie.pdf(191 kB)Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav

Dokumenty z prieskumu záujmu o realizáciu JPU

Anketovy_listok.doc(31.5 kB)Anketový lístok na vyplnenie (editovateľné)
Anketovy_listok.pdf(261.7 kB)Anketový lístok na vyplnenie (needitovateľné)
Informacny_letak.pdf(117.5 kB)Informačný leták


Úvodná stránka