Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Hlavný kontrolór obce

Hlavným kontrolórom obce Hrušovany je
Mgr. Milan Petrikovič
Bydlisko:  Hrušovany č. 218
Telefón: 0907 744 286
Fax: 038/5314 076
Mail: hrusovany@hrusovany.sk

Postavenie hlavného kontrolóra obce definuje zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v ktorom je uvedené:

Funkciu hlavného kontrolóra zriaďuje obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov. Hlavného kontrolóra volí do funkcie obecné zastupiteľstvo na 6 - ročné funkčné obdobie. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Pri výkone svojej funkcie plní nasledovné úlohy a to najmä:

  • vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
  • predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
  • prekladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
  • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu
  • vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a zamestnancov obce

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach obecnej rady s hlasom poradným. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce do iných dokladov potrebných na výkon kontroly. Zároveň plní iné úlohy, ktorými ho poveruje obecné zastupiteľstvo. Pri vykonávaní vyššie uvedených činností spolupracuje so zamestnancami obce - obecného úradu, stálych odborných komisií obecného zastupiteľstva.

 


 


Úvodná stránka