Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Demografia obce

Demografiu obce môžeme charakterizovať nasledovnými časťami:

Vývoj počtu obyvateľov Migračný pohyb obyvateľstva
Prirodzený pohyb obyvateľstva Celkový pohyb obyvateľstva

Vývoj počtu obyvateľov

Graf č. 1: Vývoj obyvateľstva obce Hrušovany v rokoch 1869 - 2011Prvé oficiálne sčítanie obyvateľstva sa uskutočnilo v roku 1869. Vývoj počtu obyvateľstva obce má od prvého sčítania prevažne stúpajúci charakter. Jeho priebeh je možné rozdeliť do štyroch období (graf č. 1).
Prvé obdobie je možné vyčleniť rokmi 1869 až 1890, táto fáza bola charakteristická miernym poklesom počtu obyvateľov zo 410 na 381, čo boli najnižšie hodnoty v priebehu celého sledovaného obdobia. Na základe kroniky obce bolo toto obdobie charakteristické vysťahovaleckými prúdmi obyvateľstva, z ktorého časť smerovala do USA, časť na tzv. Dolnú zem (dnešné Rumunsko), ďalej do Rakúska a tiež do Maďarska.
Druhá etapa bola charakteristická postupným pribúdaním počtu obyvateľov. Toto obdobie začína rokom 1890, kedy bol ich počet 432. Celá táto etapa je spočiatku charakteristická miernym stúpaním cca 20-30 obyvateľov za desať rokov. Tento počiatočný pomalý nárast je ovplyvnený vysťahovalectvom, ktoré neustále pretrváva a v priebehu posledných rokov pred 1. svetovou vojnou sa stupňuje. Povojnové roky sa tiež prejavujú slabým nárastom obyvateľstva, nakoľko v tomto období bol nedostatok tovaru pre uspokojenie základných životných potrieb ovplyvnený jednak vojnou ale i prehlbujúcou sa hospodárskou krízou v 30. rokoch.
Počiatok tretej etapy sa vyznačuje procesom industrializácie, ktorá mala za následok prudký nárast obyvateľov. Jej začiatok možno priradiť k obdobiu od roku 1950 do roku 1961, kedy sa v priebehu 11 rokov zvýšil počet obyvateľov zo 791 na 1106. V nasledujúcich rokoch sa prírastok postupne znižuje. Tento prudký nárast bol spôsobený najmä zlepšením životných podmienok obyvateľov po 2. svetovej vojne, ktoré súviseli najmä s reštrukturalizáciou hospodárstva na Slovensku. Obyvateľstvo už nebolo nútené emigrovať do iných krajín, tiež došlo k zníženiu nezamestnanosti.
Počiatok štvrtej etapy možno datovať do roku 1980, kedy nastal mierny úbytok obyvateľov. Tento prudký pokles obyvateľov v počiatočnej fáze tejto etapy bol zapríčinený najmä urbanizačnými procesmi, obyvateľstvo sa sťahovalo do okolitých miest, najmä Topoľčian a Nitry. Hodnoty úbytku obyvateľstva sa smerom k súčasnosti postupne znižujú, napriek tomu je však úbytok stále badateľný.

Prirodzený pohyb obyvateľstva

Graf č. 2: Prirodzený pohyb obyvateľstva obce Hrušovany v rokoch 2001 - 2011Prirodzený pohyb obyvateľstva je tvorený natalitou (pôrodovosť) a mortalitou (úmrtnosť), ktorých vývoj je značne ovplyvnený vonkajšími vplyvmi ako sú vojny, hospodárske a sociálne pomery, životná úroveň, lekárska starostlivosť a pod (1). Prirodzený pohyb obyvateľstva sa za posledných 10 rokov vyznačuje úbytkom obyvateľov, čo značí, že umiera viacej ľudí ako sa narodí (graf č. 2). Výnimku tvorí iba rok 2003 kedy dosiahla hodnota prírastku 4,45 ‰, celkovo sa v tomto roku narodilo 17 ľudí a 12 zomrelo a rok 2010 (1,76 ‰) s celkovým počtom 12 narodených a 10 zomretých. Popri natalite a mortalite nám naznačuje vývoj prirodzeného pohybu aj vitálny index, ktorého priemerná hodnota za sledované obdobie dosiahla hodnotu 0,88, čo dokazuje že v obci sa z dlhodobého hľadiska rodí menej obyvateľov ako umiera.

Migračný pohyb

Graf č. 3: Migračný pohyb obyvateľstva obce Hrušovany v rokoch 2001 - 2010Popri prirodzenom pohybu je významným ukazovateľom vývoja obyvateľstva obce migračný pohyb obyvateľstva, ktorý ovplyvňuje počet prisťahovaných (imigranti) a odsťahovaných (emigranti) obyvateľov (1). Migračný pohyb má v obci v porovnaní s prirodzeným pohybom pozitívnejší trend vývoja. Hodnota imigrácie má v porovnaní s emigráciou z dlhodobého hľadiska vyššie hodnoty. Výnimku tvoria iba roky 2002, kedy bola zároveň zaznamenaná najvyššia hodnota emigrácie z obce s celkovým počtom 32 odsťahovaných obyvateľov (28,80 ‰), ďalej rok 2008, v ktorom dosahovala hodnota emigrácie 21,18 ‰ (24 obyv.), rok 2010 (17,56 ‰) a rok 2011 s celkovým počtom odsťahovaných 18 (16,32 ‰). Oproti tomu najvyššia hodnota imigrácie bola zaznamenaná v roku 2004, kedy dosiahla 27,34 ‰, čo predstavovalo 31 obyvateľov (graf č. 3).

Rozdiel medzi počtom prisťahovaných a odsťahovaných obyvateľov vyjadruje migračné saldo. Za sledované obdobie boli zaznamenané štyri roky s negatívnymi hodnotami migračného salda. Minimálne hodnoty dosahovalo v roku 2002 (24 obyvateľov), čo predstavovalo hodnotu (-21,60 ‰). Naopak najvyššie hodnoty boli zaznamenané v roku 2004, celkovo 14,99 ‰ (17 obyv.). Dlhoročný vývoj migračného salda naznačuje na záujem obyvateľstva o život v obci.

Celkový pohyb

Graf č. 4: Celkový pohyb obyvateľstva obce Hrušovany v rokoch 2001 - 2011Posledným, významným ukazovateľom vývoja obyvateľstva je celkový pohyb obyvateľstva, ktorý vyjadruje rozdiel medzi prirodzeným a migračným pohybom a vyjadruje koľko obyvateľov v sledovanom území celkovo pribudlo alebo ubudlo (1). Celkový pohyb obyvateľstva obce mal počas sledovaného obdobia charakter prírastku, výnimku tvorili iba roky 2002, 2005, 2008 a 2011, kedy bola zaznamenaná záporná bilancia.

Najvyšší celkový prírastok obyvateľstva obce bol zaznamenaný v roku 2003, jeho hodnota predstavovala sumu 10,69 ‰, čo predstavovalo 12 obyvateľov, naopak najvyššia hodnota celkového úbytku bola v roku 2002, kedy dosiahol (-27,90 ‰), čo predstavovalo celkovo (-31 obyvateľov). Hoci prirodzený pohyb v obci je charakterizovaný úbytkom, tento pokles sa vyrovnáva migračným pohybom, čo sa v obci prejavuje celkovým prírastkom (graf č. 4). Obec teda zaznamenáva nárast počtu obyvateľov vďaka imigrantom, hoci je pre ňu charakteristický prirodzený úbytok obyvateľstva.

Použitá literatúra

(1) Dubcová, A.ai. 2008. Geografia Slovenska. 1. vyd. Nitra : FPV UKF v Nitre, 2008. ISBN 978-80-8094-422-3


 


Úvodná stránka