Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Oficiálne webové sídlo obce Hrušovany

Upútavky na oznamy

Návrh VZN č. 1/2018 o poskytovaní elektronických služieb v obci Hrušovany

Erb obce HrušovanyObec Hrušovany (ďalej len „obec“) v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č.305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, v znení neskorších zmien, (ďalej len „zákon o e-Governmente“) vydáva Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hrušovany o poskytovaní elektronických služieb Obcou Hrušovany. Návrh VZN môžete nájsť...

viac...


 

Verejná vyhláška

OznamOkresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-TO-PLO“), ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), podľa § 10 ods. 4 „zákona“ zverejňuje všeobecné zásady funkčného usporiadania...

viac...


 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch oznamuje

OznamVážení občania. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch v snahe predísť lesným požiarom sa obracia na vás s nasledovnou výzvou...

viac...


 

Detská ambulancia Preseľany oznamuje

Oznamy lekárDetská ambulancia Preseľany oznamuje svojim pacientom, že ordinačné hodiny ambulancie sú zabezpečené v zmysle prílohy nižšie...

viac...


 

Oznámenie obce Hrušovany pre zdaňovacie obdobie rok 2018

Erb obceObec Hrušovany vyzýva občanov – daňovníkov, ktorí v priebehu roka 2017 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. darovaním, kúpou a pod.) a vklad do katastra nastal do 31.12.2017, alebo postavili (zrušili) drobnú stavbu, aby túto zmenu nahlásili na Obecnom úrade Hrušovany do 31. januára 2018...

viac...


 

Upozornenie obce Hrušovany

KrížObec HRUŠOVANY ako prevádzkovateľ pohrebiska (cintorína) a domu smútku v zmysle § 22 ods. 3 písm. c, ods. 6 a ods. 8 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a VZN obce Hrušovany č. 2/2011 Prevádzkového poriadku cintorína a domu smútku Hrušovany týmto oznamuje, že nižšie uvedeným hrobovým miestam odo dňa zverejnenia v mieste obvyklým plynie troj ročná výpovedná lehota z dôvodu, že nájomnca nie je známy a za tieto hrobové miesta nie je zaplatené nájomné. Z uvedeného dôvodu budú tieto hrobové miesta v zmysle citovaného zákona zrušené.

viac...


 

Možnosť registrácie na web stránke

OznamyVážení občania, ako ste si iste všimli naša webová stránka prebehla novelizáciou, ktorej súčasťou je tiež i možnosť zasielania správ o jej aktualizácií pre registrovaných užívateľov. Stačí ak sa zaregistrujete a na váš e-mail budú pravidelne zasielané informácie o aktualizácii informácií na web stránke obce.

viac...


 

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Hrušovany

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Hrušovany, ktoré sú členené do 4 hlavných častí.

Obec Hrušovany

V časti Obec Hrušovany môžete nájsť základné informácie o obci, jej prírodných podmienkach, obyvateľstve, histórií ale i o projektoch, ktoré sa v nej realizovali a tiež jej strategických dokumentoch.

Samospráva

Časť Samospráva v sebe zahŕňa informácie o starostovi obce, jej obecnom zastupiteľstve, obecnom úrade a ostatných informáciách súvisiacich so samosprávou obce.

Život v obci

Táto časť je venovaná najmä prehľadu kultúrnych a športových podujatí, ktoré sa v obci uskutočnili a zároveň tiež poskytuje prehľad o združeniach a organizáciách, ktoré v obci pôsobia.

Úradná tabuľa

V časti Úradná tabuľa môžete nájsť informácie týkajúce sa uzatvorených zmlúv, objednávok, faktúr ale i prehľad uznesení obecného zastupiteľstva, všeobecných záväzných nariadení obce, rozpočtu obce a iných oznamov pre obyvateľov.


 


Úvodná stránka