Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Oficiálne webové sídlo obce Hrušovany

Upútavky na oznamy

Zubná ambulancia Výčapy-Opatovce oznamuje

Askelpiova palicaZubná ambulancia Výčapy-Opatovce, MUDr. Alžbeta Knoteková oznamuje svojim pacientom že v mesiacoch august a september nebude ordinovať a preto ju budú zastupovať nasledovné ambulancie...

viac...


 

Návrh koncepcie rozvoja informačných systémov

Erb obceInformatizácia je proces zavádzania moderných informačno-komunikačných technológií (IKT) do bežného života. Možno ju považovať za jednu z najvyšších priorít EÚ ako aj Slovenska.

Koncepcia rozvoja informačných systémov obce Hrušovany vznikla z dôvodu potreby stanoviť zámery a ciele, ktoré chce obec Hrušovany dosiahnuť v oblasti informatizácie vzhľadom na rýchly rozvoj informačných technológií a možností ich využitia. Obec Hrušovany plánuje rozšíriť možnosti komunikácie...

viac...


 

Zmena rozpočtu obce Hrušovany č. 3

EuroZákladom  finančného hospodárenia  Obce Hrušovany je  programový rozpočet, ktorý sa zostavuje na obdobie troch rokov. Zostavovanie, schvaľovanie rozpočtu a hospodárenie s finančnými prostriedkami obce v zmysle schváleného rozpočtu obce sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a všeobecne záväznými nariadeniami obce Hrušovany. Návrh 3. zmeny rozpočtu obce Hrušovany na roky 2017 - 2019...

viac...


 

Zdravotné stredisko MUDr. Haváčová oznamuje

Askelpiova palicaZdravotné stredisko MUDr. Haváčová oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 14.08.2017 až 25.08.2017 (vrátane) nebude ordinovať, zastupovať bude...

viac...


 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016

Erb obceZnenie návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Hrušovany Trhový poriadok môžete nájsť...

viac...


 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava oznamuje

OznamŠtátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava upozorňuje na hroziace riziko výskytu Afrického moru ošípaných (AMO). Africký mor ošípaných sa na Slovensku doposiaľ nikdy nevyskytol, avšak v súčasnosti sa vyskytuje na Ukrajine, v Poľsku, v pobaltských krajinách a vo východnej Európe. Najväčším nebezpečenstvom rozšírenia AMO...

viac...


 

Správa o hodnotení strategického dokumentu

Erb obcePodľa § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Hrušovany, ako dotknutá obec oznamuje, že Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Územný plán obce Hruboňovo“, ktorého obstarávateľom je Obec Hruboňovo sú prístupné k nahliadnutiu na Obecnom úrade Hrušovany v pracovných dňoch počas úradných hodín do 21.08.2017. Úplné znenie...

viac...


 

Okresné riaditeľstvo hasičského zboru oznamuje

OznamOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vyhlásilo dňa 20.07.2016, od 14:00 hod., čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä...

viac...


 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru oznamuje

OznamVážení občania, v priebehu žatvy dochádza každoročne, či už k väčšiemu alebo menšiemu počtu požiarov, z rôznych príčin. Zákon  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov upravuje povinnosti nielen právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ale aj fyzických osôb, ktoré je potrebné dodržiavať počas žatevných prác...

viac...


 

Upozornenie obce Hrušovany

KrížObec HRUŠOVANY ako prevádzkovateľ pohrebiska (cintorína) a domu smútku v zmysle § 22 ods. 3 písm. c, ods. 6 a ods. 8 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a VZN obce Hrušovany č. 2/2011 Prevádzkového poriadku cintorína a domu smútku Hrušovany týmto oznamuje, že nižšie uvedeným hrobovým miestam odo dňa zverejnenia v mieste obvyklým plynie troj ročná výpovedná lehota z dôvodu, že nájomnca nie je známy a za tieto hrobové miesta nie je zaplatené nájomné. Z uvedeného dôvodu budú tieto hrobové miesta v zmysle citovaného zákona zrušené.

viac...


 

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Hrušovany

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Hrušovany, ktoré sú členené do 4 hlavných častí.

Obec Hrušovany

V časti Obec Hrušovany môžete nájsť základné informácie o obci, jej prírodných podmienkach, obyvateľstve, histórií ale i o projektoch, ktoré sa v nej realizovali a tiež jej strategických dokumentoch.

Samospráva

Časť Samospráva v sebe zahŕňa informácie o starostovi obce, jej obecnom zastupiteľstve, obecnom úrade a ostatných informáciách súvisiacich so samosprávou obce.

Život v obci

Táto časť je venovaná najmä prehľadu kultúrnych a športových podujatí, ktoré sa v obci uskutočnili a zároveň tiež poskytuje prehľad o združeniach a organizáciách, ktoré v obci pôsobia.

Úradná tabuľa

V časti Úradná tabuľa môžete nájsť informácie týkajúce sa uzatvorených zmlúv, objednávok, faktúr ale i prehľad uznesení obecného zastupiteľstva, všeobecných záväzných nariadení obce, rozpočtu obce a iných oznamov pre obyvateľov.


 


Úvodná stránka