Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Oficiálne webové sídlo obce Hrušovany

Upútavky na oznamy

Okresné riaditeľstvo hasičského zboru oznamuje

OznamOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vyhlásilo dňa 20.07.2016, od 14:00 hod., čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä...

viac...


 

Zdravotné stredisko MUDr. Haváčová oznamuje

Asklepiova palicaZdravotné stredisko MUDr. Haváčová oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 17.07.2017 až 28.07.2017 (vrátane) nebude ordinovať, zastupovať bude MUDr. Mihálik, Zdravotné stredisko Ludanice.

viac...


 

Zdravotné stredisko MUDr. Kondrlíková oznamuje

OznamyZdravotné stredisko Preseľany, MUDr. Gabriela Kondrlíková oznamuje svojim pacientom že nebude ordinovať od 11.7.2017 do 14.7.2017, zastupovať bude MUDr. Lacková, Zdravotné stredisko JUH v Topoľčanoch (za Kauflandom) a od 17.7.2017 do 28.7.2017...

viac...


 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru oznamuje

OznamVážení občania, v priebehu žatvy dochádza každoročne, či už k väčšiemu alebo menšiemu počtu požiarov, z rôznych príčin. Zákon  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov upravuje povinnosti nielen právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ale aj fyzických osôb, ktoré je potrebné dodržiavať počas žatevných prác...

viac...


 

Okresný úrad Topoľčany upozorňuje

OznamyOkresný úrad Topoľčany, Pozemkový a lesný odbor upozorňuje vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na ich zákonom stanovenú povinnost' podľa § 3 ods. 1 zákona vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy...

viac...


 

Mimoriadne núdzové opatrenie týkajúce sa vtáčej chrípky

OznamNa základe § 6 ods. 5 a § 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem mimoriadne núdzové opatrenie a s platnosťou a účinnosťou od vyhlásenia a až do odvolania...

viac...


 

Upozornenie obce Hrušovany

KrížObec HRUŠOVANY ako prevádzkovateľ pohrebiska (cintorína) a domu smútku v zmysle § 22 ods. 3 písm. c, ods. 6 a ods. 8 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a VZN obce Hrušovany č. 2/2011 Prevádzkového poriadku cintorína a domu smútku Hrušovany týmto oznamuje, že nižšie uvedeným hrobovým miestam odo dňa zverejnenia v mieste obvyklým plynie troj ročná výpovedná lehota z dôvodu, že nájomnca nie je známy a za tieto hrobové miesta nie je zaplatené nájomné. Z uvedeného dôvodu budú tieto hrobové miesta v zmysle citovaného zákona zrušené.

viac...


 

Možnosť registrácie na web stránke

OznamyVážení občania, ako ste si iste všimli naša webová stránka prebehla novelizáciou, ktorej súčasťou je tiež i možnosť zasielania správ o jej aktualizácií pre registrovaných užívateľov. Stačí ak sa zaregistrujete a na váš e-mail budú pravidelne zasielané informácie o aktualizácii informácií na web stránke obce.

viac...


 

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Hrušovany

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Hrušovany, ktoré sú členené do 4 hlavných častí.

Obec Hrušovany

V časti Obec Hrušovany môžete nájsť základné informácie o obci, jej prírodných podmienkach, obyvateľstve, histórií ale i o projektoch, ktoré sa v nej realizovali a tiež jej strategických dokumentoch.

Samospráva

Časť Samospráva v sebe zahŕňa informácie o starostovi obce, jej obecnom zastupiteľstve, obecnom úrade a ostatných informáciách súvisiacich so samosprávou obce.

Život v obci

Táto časť je venovaná najmä prehľadu kultúrnych a športových podujatí, ktoré sa v obci uskutočnili a zároveň tiež poskytuje prehľad o združeniach a organizáciách, ktoré v obci pôsobia.

Úradná tabuľa

V časti Úradná tabuľa môžete nájsť informácie týkajúce sa uzatvorených zmlúv, objednávok, faktúr ale i prehľad uznesení obecného zastupiteľstva, všeobecných záväzných nariadení obce, rozpočtu obce a iných oznamov pre obyvateľov.


 


Úvodná stránka