Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Oficiálne webové sídlo obce Hrušovany

Upútavky na oznamy

Zdravotné stredisko Preseľany, MUDr. Kondrlíková oznamuje

ZdravotníctvoZdravotné stredisko Preseľany, MUDr. Gabriela Kondrlíková oznamuje svojim pacientom, že z dôvodu práceneschopnosti nebude ordinovať až do odvolania. Zastupuje MUDr. Patrícia Mihalíková - Pribinova 4727/1A Topoľčany -  3. poschodie...

viac...


 

Oznámenie obce Hrušovany pre zdaňovacie obdobie rok 2018

Erb obceObec Hrušovany vyzýva občanov – daňovníkov, ktorí v priebehu roka 2017 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. darovaním, kúpou a pod.) a vklad do katastra nastal do 31.12.2017, alebo postavili (zrušili) drobnú stavbu, aby túto zmenu nahlásili na Obecnom úrade Hrušovany do 31. januára 2018...

viac...


 

Petícia za záchranu zdravotníctva pre občanov

LekárObčania obce Hrušovany majú možnosť podpísať Petíciu za záchranu zdravotníctva pre občanov na Obecnom úrade Hrušovany alebo u MUDr. Evy Haváčovej v zdravotnom stredisku Preseľany. Viac informácií sa dozviete na web stránke Všeobecný praktický lekár...

viac...


 

Informácie o možnosti štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Pre získanie viac  informácií o možnostiach  štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši môžu uchádzačnájsť na webovej stránke školy, prípadne na jej Facebooku. Bližšie informácie je možné získať tiež telefonicky denne v dobe od 10.00 hod. do 24.00 hod. na tel. čísle: 0905 622 170. Je možná aj...

viac...


 

Zubná ambulancia Výčapy-Opatovce oznamuje

Oznam lekárZubná ambulancia Výčapy-Opatovce, MUDr. Alžbeta Knoteková oznamuje svojim pacientom že od 08.01.2018 od 02.02.2018 nebude zo zdravotných dôvodov ordinovať. Zastupovanie je zverejnené...

viac...


 

Oznámenie o ukončení platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov

OznamOkresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým užívateľom poľnohospodárskej pôdy, ktorá im bola vyčlenená podľa pôvodného § 15 zákona č. 330/1991 Zb. v platnom znení, že pôvodné rozhodnutie vydané podľa spomínaného § 15 „zákona“ v znení účinnom do 31. decembra 2007 stratí definitívne platnosť 31.12.2018, ak nebude podaný návrh na usporiadanie podľa nového ustanovenia...

viac...


 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava oznamuje

OznamŠtátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava upozorňuje na hroziace riziko výskytu Afrického moru ošípaných (AMO). Africký mor ošípaných sa na Slovensku doposiaľ nikdy nevyskytol, avšak v súčasnosti sa vyskytuje na Ukrajine, v Poľsku, v pobaltských krajinách a vo východnej Európe. Najväčším nebezpečenstvom rozšírenia AMO...

viac...


 

Upozornenie obce Hrušovany

KrížObec HRUŠOVANY ako prevádzkovateľ pohrebiska (cintorína) a domu smútku v zmysle § 22 ods. 3 písm. c, ods. 6 a ods. 8 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a VZN obce Hrušovany č. 2/2011 Prevádzkového poriadku cintorína a domu smútku Hrušovany týmto oznamuje, že nižšie uvedeným hrobovým miestam odo dňa zverejnenia v mieste obvyklým plynie troj ročná výpovedná lehota z dôvodu, že nájomnca nie je známy a za tieto hrobové miesta nie je zaplatené nájomné. Z uvedeného dôvodu budú tieto hrobové miesta v zmysle citovaného zákona zrušené.

viac...


 

Možnosť registrácie na web stránke

OznamyVážení občania, ako ste si iste všimli naša webová stránka prebehla novelizáciou, ktorej súčasťou je tiež i možnosť zasielania správ o jej aktualizácií pre registrovaných užívateľov. Stačí ak sa zaregistrujete a na váš e-mail budú pravidelne zasielané informácie o aktualizácii informácií na web stránke obce.

viac...


 

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Hrušovany

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Hrušovany, ktoré sú členené do 4 hlavných častí.

Obec Hrušovany

V časti Obec Hrušovany môžete nájsť základné informácie o obci, jej prírodných podmienkach, obyvateľstve, histórií ale i o projektoch, ktoré sa v nej realizovali a tiež jej strategických dokumentoch.

Samospráva

Časť Samospráva v sebe zahŕňa informácie o starostovi obce, jej obecnom zastupiteľstve, obecnom úrade a ostatných informáciách súvisiacich so samosprávou obce.

Život v obci

Táto časť je venovaná najmä prehľadu kultúrnych a športových podujatí, ktoré sa v obci uskutočnili a zároveň tiež poskytuje prehľad o združeniach a organizáciách, ktoré v obci pôsobia.

Úradná tabuľa

V časti Úradná tabuľa môžete nájsť informácie týkajúce sa uzatvorených zmlúv, objednávok, faktúr ale i prehľad uznesení obecného zastupiteľstva, všeobecných záväzných nariadení obce, rozpočtu obce a iných oznamov pre obyvateľov.


 


Úvodná stránka