Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Oficiálne webové sídlo obce Hrušovany

Upútavky na oznamy

Začatie pozemkových úprav v obci Hrušovany

DomOkresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-TO-PLO“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), nariaďuje konanie o začatí pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav...

viac...


 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022

Erb obcePodľa § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Hrušovany, ako dotknutá obec oznamuje, že záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu...

viac...


 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Hrušovany č. 4/2016 o určení výšky príspevku v materskej škole a školskej jedálni

Erb obceZnenie návrhu VZN č. 4/2016 o určení výšky príspevku v materskej škole a školskej jedálni môžete nájsť v prílohe.

viac...


 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Hrušovany č. 3/2016 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Hrušovany

Erb obceZnenie návrhu VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Hrušovany môžete nájsť v prílohe.

viac...


 

Návrh Dodatku č. 1 VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hrušovany

Erb obceZnenie návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hrušovany môžete nájsť v prílohe.

viac...


 

Otvorenie bakalárskeho štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2017/2018

OznamV akademickom roku 2017/2018 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené štúdium v štyroch akreditovaných trojročných denných bakalárskych študijných programoch a to: 1/ Bezpečnosť a obrana štátu (prijatých bude 39 študentov),  2/ Elektronické zbraňové systémy (prijatých bude 22 študentov), 3/ Vojenské spojovacie a informačné systémy (prijatých bude 32 študentov), 4/ Zbraňové systémy, zbrane a ich časti (prijatých bude 14 študentov). Po skončení bakalárskeho štúdia bude štúdium ďalej kontinuálne pokračovať denným dvojročným inžinierskym/magisterským štúdiom.

viac...


 

Návrh VZN č. 2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Hrušovany Trhový poriadok

OznamyZnenie VZN č. 2/2016 o o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Hrušovany Trhový poriadok môžete nájsť v prílohe.

viac...


 

Možnosť registrácie na web stránke

OznamyVážení občania, ako ste si iste všimli naša webová stránka prebehla novelizáciou, ktorej súčasťou je tiež i možnosť zasielania správ o jej aktualizácií pre registrovaných užívateľov. Stačí ak sa zaregistrujete a na váš e-mail budú pravidelne zasielané informácie o aktualizácii informácií na web stránke obce.

viac...


 

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Hrušovany

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Hrušovany, ktoré sú členené do 4 hlavných častí.

Obec Hrušovany

V časti Obec Hrušovany môžete nájsť základné informácie o obci, jej prírodných podmienkach, obyvateľstve, histórií ale i o projektoch, ktoré sa v nej realizovali a tiež jej strategických dokumentoch.

Samospráva

Časť Samospráva v sebe zahŕňa informácie o starostovi obce, jej obecnom zastupiteľstve, obecnom úrade a ostatných informáciách súvisiacich so samosprávou obce.

Život v obci

Táto časť je venovaná najmä prehľadu kultúrnych a športových podujatí, ktoré sa v obci uskutočnili a zároveň tiež poskytuje prehľad o združeniach a organizáciách, ktoré v obci pôsobia.

Úradná tabuľa

V časti Úradná tabuľa môžete nájsť informácie týkajúce sa uzatvorených zmlúv, objednávok, faktúr ale i prehľad uznesení obecného zastupiteľstva, všeobecných záväzných nariadení obce, rozpočtu obce a iných oznamov pre obyvateľov.


 


Úvodná stránka