Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Oficiálne webové sídlo obce Hrušovany

Upútavky na oznamy

Petícia za osadenie dopravných značiek obmedzujúcich rýchlosť motorových vozidiel na Ul. železničiarska

OznamDňa 16.8.2019 bola Obecnému zastupiteľstvu v Hrušovanoch doručená  petícia obyvateľov obce Hrušovany. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo petíciu na svojom zasadnutí dňa 16.8.2019. Petícia aj vybavenie petície sa nachádzajú v priložených...

viac...


 

Západoslovenská distribučná oznamuje

OznamZápadoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t} zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 04.09.2019 v čase od 7:30 hod. do 12:00 hod. bez dodávky elektriny ulice uvedené v....

viac...


 

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2016

Obec Hrušovany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vydáva Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hrušovany, ktoré sa nachádza v prílohe tohto...

viac...


 

Pozvánka na hasičskú súťaž

OznamDobrovoľný hasičský zbor Horné Obdokovce Vás srdečne pozýva na 6. ročník hasičskej súťaže v požiarnom útoku.

Kedy: 31.08.2019 o 13:00 hod.

Kde: na školskom ihrisku v Horných Obdokovciach

Bude aj občerstvenie ako

viac...


 

Povinnosti chovateľa psa

Besnota

OznamKaždý pes starší ako 3 mesiace musí byť zavakcinovaný proti besnote a opakovane revakcinovaný podľa vakcinačnej schémy použitej vakcíny (informáciu o revakcinácii vám poskytne veterinárny lekár, ktorý psa vakcinoval a uvedie ju vo vakcinačnom preukaze)...

viac...


 

Detská ambulancia Preseľany oznamuje

Oznamy lekárDetská lekárka MUDr. Uramová oznamuje, že v mesiacoch júl a august má zmenené ordinačné hodiny, ktoré sú zverejnené na každej ambulancii, vo výveske obecného úradu Hrušovany a v prílohe....

viac...


 

Upozornenie k výskytu Afrického moru ošípaných

OznamyObec Hrušovany v spolupráci s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou upozorňuje občanov na zvyšujúce sa riziko zavlečenia Afrického moru ošípaných (AMO) na územie Slovenskej republiky. V prípade cestovania do susedných krajín sa prosím riaďte informáciami uvedenými v letákoch, ktoré sa nachádzajú v prílohách...

viac...


 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany oznamuje

OznamRegionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany oznamuje občanom bližšie informácie o postupe pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu. Bližšie informácie sa nachádzajú v prílohách...

viac...


 

Upozornenie obce Hrušovany

KrížObec HRUŠOVANY ako prevádzkovateľ pohrebiska (cintorína) a domu smútku v zmysle § 22 ods. 3 písm. c, ods. 6 a ods. 8 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a VZN obce Hrušovany č. 2/2011 Prevádzkového poriadku cintorína a domu smútku Hrušovany týmto oznamuje, že nižšie uvedeným hrobovým miestam odo dňa zverejnenia v mieste obvyklým plynie troj ročná výpovedná lehota z dôvodu, že nájomnca nie je známy a za tieto hrobové miesta nie je zaplatené nájomné. Z uvedeného dôvodu budú tieto hrobové miesta v zmysle citovaného zákona zrušené.

viac...


 

Možnosť registrácie na web stránke

OznamyVážení občania, ako ste si iste všimli naša webová stránka prebehla novelizáciou, ktorej súčasťou je tiež i možnosť zasielania správ o jej aktualizácií pre registrovaných užívateľov. Stačí ak sa zaregistrujete a na váš e-mail budú pravidelne zasielané informácie o aktualizácii informácií na web stránke obce.

viac...


 

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Hrušovany

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Hrušovany, ktoré sú členené do 4 hlavných častí.

Obec Hrušovany

V časti Obec Hrušovany môžete nájsť základné informácie o obci, jej prírodných podmienkach, obyvateľstve, histórií ale i o projektoch, ktoré sa v nej realizovali a tiež jej strategických dokumentoch.

Samospráva

Časť Samospráva v sebe zahŕňa informácie o starostovi obce, jej obecnom zastupiteľstve, obecnom úrade a ostatných informáciách súvisiacich so samosprávou obce.

Život v obci

Táto časť je venovaná najmä prehľadu kultúrnych a športových podujatí, ktoré sa v obci uskutočnili a zároveň tiež poskytuje prehľad o združeniach a organizáciách, ktoré v obci pôsobia.

Úradná tabuľa

V časti Úradná tabuľa môžete nájsť informácie týkajúce sa uzatvorených zmlúv, objednávok, faktúr ale i prehľad uznesení obecného zastupiteľstva, všeobecných záväzných nariadení obce, rozpočtu obce a iných oznamov pre obyvateľov.


 


Úvodná stránka