Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Oficiálne webové sídlo obce Hrušovany

Upútavky na oznamy

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Hrušovany

Erb obeObec Hrušovany oznamuje, že dňa 21. júna 2019 (piatok) o 18:00 hod. sa v priestoroch Obecného úradu uskutoční 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Hrušovany. Všetci občania sú srdečne vítaní. Program zasadnutia sa nachádza...

viac...


 

Verejná vyhláška - Zverejnenie projektu pozemkových úprav

Erb obceOkresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-TO-PLO“), ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o PÚ“), podľa § 13 ods. 1 „zákona o PÚ“ zverejňuje projekt jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v katastrálnom území Hrušovany, lokalita Pri Hradskej. Úplné znenie vyhlášky sa nachádza...

viac...


 

Upozornenie k výskytu Afrického moru ošípaných

OznamyObec Hrušovany v spolupráci s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou upozorňuje občanov na zvyšujúce sa riziko zavlečenia Afrického moru ošípaných (AMO) na územie Slovenskej republiky. V prípade cestovania do susedných krajín sa prosím riaďte informáciami uvedenými v letákoch, ktoré sa nachádzajú v prílohách...

viac...


 

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2016 o určení výšky príspevku v materskej škole a školskej jedálni

ErbObec Hrušovany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vydáva Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hrušovany, ktoré sa nachádza...

viac...


 

Daňový úrad upozorňuje

EuroDaňový úrad Nitra upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že novelou zákona o elektronickej registračnej pokladnici č. 368/2018 Z. z. sa zavádza od 1.7.2019 nová forma elektronickej registračnej pokladnice tzv. on-line registračná pokladnica. Podnikatelia ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia do 30.6.2019 podať elektronicky prostredníctvom osobnej internetovej zóny žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-Kasa klient z dôvodu že končí platnosť používania ERP (elektronická registračná pokladnica). Bližšie informácie sa nachádzajú...

viac...


 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany oznamuje

OznamRegionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany oznamuje občanom bližšie informácie o postupe pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu. Bližšie informácie sa nachádzajú v prílohách...

viac...


 

Upozornenie obce Hrušovany

KrížObec HRUŠOVANY ako prevádzkovateľ pohrebiska (cintorína) a domu smútku v zmysle § 22 ods. 3 písm. c, ods. 6 a ods. 8 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a VZN obce Hrušovany č. 2/2011 Prevádzkového poriadku cintorína a domu smútku Hrušovany týmto oznamuje, že nižšie uvedeným hrobovým miestam odo dňa zverejnenia v mieste obvyklým plynie troj ročná výpovedná lehota z dôvodu, že nájomnca nie je známy a za tieto hrobové miesta nie je zaplatené nájomné. Z uvedeného dôvodu budú tieto hrobové miesta v zmysle citovaného zákona zrušené.

viac...


 

Možnosť registrácie na web stránke

OznamyVážení občania, ako ste si iste všimli naša webová stránka prebehla novelizáciou, ktorej súčasťou je tiež i možnosť zasielania správ o jej aktualizácií pre registrovaných užívateľov. Stačí ak sa zaregistrujete a na váš e-mail budú pravidelne zasielané informácie o aktualizácii informácií na web stránke obce.

viac...


 

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Hrušovany

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Hrušovany, ktoré sú členené do 4 hlavných častí.

Obec Hrušovany

V časti Obec Hrušovany môžete nájsť základné informácie o obci, jej prírodných podmienkach, obyvateľstve, histórií ale i o projektoch, ktoré sa v nej realizovali a tiež jej strategických dokumentoch.

Samospráva

Časť Samospráva v sebe zahŕňa informácie o starostovi obce, jej obecnom zastupiteľstve, obecnom úrade a ostatných informáciách súvisiacich so samosprávou obce.

Život v obci

Táto časť je venovaná najmä prehľadu kultúrnych a športových podujatí, ktoré sa v obci uskutočnili a zároveň tiež poskytuje prehľad o združeniach a organizáciách, ktoré v obci pôsobia.

Úradná tabuľa

V časti Úradná tabuľa môžete nájsť informácie týkajúce sa uzatvorených zmlúv, objednávok, faktúr ale i prehľad uznesení obecného zastupiteľstva, všeobecných záväzných nariadení obce, rozpočtu obce a iných oznamov pre obyvateľov.


 


Úvodná stránka