Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Oficiálne webové sídlo obce Hrušovany

Upútavky na oznamy

Rozpočet obce Hrušovany na roky 2019 - 2021

EuroZákladom  finančného hospodárenia  Obce Hrušovany je  programový rozpočet, ktorý sa zostavuje na obdobie troch rokov. Zostavovanie, schvaľovanie rozpočtu a hospodárenie s finančnými prostriedkami obce v zmysle schváleného rozpočtu obce sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a všeobecne záväznými nariadeniami obce Hrušovany. Rozpočet, na roky 2019 - 2021 sa nachádza...

viac...


 

Verejná vyhláška - Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov

Erb obceOkresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), podľa § 11 ods. 23 „zákona“ zverejňuje návrh Zásad umiestnenia...

viac...


 

Vzdanie sa funkcie poslanca obecného zastupiteľstva

OznamVážený občania, dňa 21.11.2018 oznámil p. Peter Hazucha, vzdanie sa funkcie poslanca Obecného zastupiteľstvana Hrušovany. Na základe jeho požiadavky zverejňujeme jeho stanovisko:

"Oznamujem, že k dnešnému dňu 21.11.2018 sa vzdávam funkcie poslanca obecného zastupiteľstva. Zároveň sa chcem poďakovať všetkým, ktorí mi prejavili dôveru a dali...

viac...


 

Povinnosť chovov ošípaných

OznamDňa šiesteho novembra 2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669 v ktorom sa uvádza, že výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované členské štáty vrátane Slovenskej republiky ruší. Všetky chovy ošípaných - teda aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanei pre vlastnú spotrebu musia bvť podľa uvedenej legislatívy registrované v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ)...

viac...


 

Verejná vyhláška Náhrada nadzemného vedenia káblom projektová dokumentácia pre časť 3: Šurany - Prievidza - Horná Štubňa

OznamMesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 a podľa § 119 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný úrad) v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 39a stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby podľa projektovej dokumentácie s názvom: Náhrada nadzemného vedenia káblom projektová dokumentácia pre časť 3: Šurany - Prievidza - Horná Štubňa. Bližšie informácie týkajúce sa rozhodnutia sa nachádzajú...

viac...


 

Upozornenie obce Hrušovany

KrížObec HRUŠOVANY ako prevádzkovateľ pohrebiska (cintorína) a domu smútku v zmysle § 22 ods. 3 písm. c, ods. 6 a ods. 8 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a VZN obce Hrušovany č. 2/2011 Prevádzkového poriadku cintorína a domu smútku Hrušovany týmto oznamuje, že nižšie uvedeným hrobovým miestam odo dňa zverejnenia v mieste obvyklým plynie troj ročná výpovedná lehota z dôvodu, že nájomnca nie je známy a za tieto hrobové miesta nie je zaplatené nájomné. Z uvedeného dôvodu budú tieto hrobové miesta v zmysle citovaného zákona zrušené.

viac...


 

Možnosť registrácie na web stránke

OznamyVážení občania, ako ste si iste všimli naša webová stránka prebehla novelizáciou, ktorej súčasťou je tiež i možnosť zasielania správ o jej aktualizácií pre registrovaných užívateľov. Stačí ak sa zaregistrujete a na váš e-mail budú pravidelne zasielané informácie o aktualizácii informácií na web stránke obce.

viac...


 

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Hrušovany

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Hrušovany, ktoré sú členené do 4 hlavných častí.

Obec Hrušovany

V časti Obec Hrušovany môžete nájsť základné informácie o obci, jej prírodných podmienkach, obyvateľstve, histórií ale i o projektoch, ktoré sa v nej realizovali a tiež jej strategických dokumentoch.

Samospráva

Časť Samospráva v sebe zahŕňa informácie o starostovi obce, jej obecnom zastupiteľstve, obecnom úrade a ostatných informáciách súvisiacich so samosprávou obce.

Život v obci

Táto časť je venovaná najmä prehľadu kultúrnych a športových podujatí, ktoré sa v obci uskutočnili a zároveň tiež poskytuje prehľad o združeniach a organizáciách, ktoré v obci pôsobia.

Úradná tabuľa

V časti Úradná tabuľa môžete nájsť informácie týkajúce sa uzatvorených zmlúv, objednávok, faktúr ale i prehľad uznesení obecného zastupiteľstva, všeobecných záväzných nariadení obce, rozpočtu obce a iných oznamov pre obyvateľov.


 


Úvodná stránka